Regulamin

W celu zapewnienia świadczenia najwyższej jakości usług jak i bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem.
Regulamin dostępny jest na stronie www, w siedzibie Al – Dom przy ul. Zygmuntowskiej 46 oraz w każdym z Apartamentów.
Firma Al-Dom Apartamenty zarządza każdym z obiektów w imieniu Właściciela, działając na podstawie umowy zarządzania apartamentem pomiędzy właścicielem, a Firmą Al-Dom. 

 1. Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania zadatku w wysokości 30% ustalonej kwoty. W przypadku wyboru oferty „bezzwrotnej” wymagana jest wpłata 100 % kwoty w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji drogą telefoniczną/mailową.2
 2. Doba w obiekcie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 dnia następnego . Istnieje możliwość przedłużenia doby za dodatkową opłatą: 25 PLN / za każdą godzinę, do godziny 16:00.
  Po godzinie 16:00 zostanie naliczona równowartość kolejnej doby. Życzenie przedłużenia doby hotelowej należy zgłosić drogą telefoniczną lub mailową maksymalnie do dnia poprzedzającego wyjazd. 
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi. Obciążenie to jest traktowane, jako kara umowna za niewykonanie zobowiązania polegającego na złożeniu przez osobę rezerwującą stosownego oświadczenia woli o zawarciu umowy.4
 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Obiektu, wyrządzając szkodę mienia obiektu lub Gości ,albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 5. Przy wcześniejszym wyjeździe Gościa Obiekt nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od umowy.
 6. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Goście zobowiązani są do wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Niewywiązanie się z obowiązku wyrzucenia śmieci, skutkowało będzie potrąceniem częściowej kwoty z wpłaconej kaucji.
  W przypadku, gdy kaucja nie została wpłacona, Al-Dom Apartamenty ma prawo obciążyć Gościa dodatkowymi opłatami za w/w.
 8. W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22 – 7.